Disclaimer & Copyright


Copyright
Niets uit deze website & uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, prints, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan Tuijp (de auteur). 


Disclaimer & Copyright


Copyright
No part of this website & publication may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means, electronic, mechanical or by photocopying, prints, recording, or in any other way, without prior written permission from Jan Tuijp (the author).

Top