Onze privacy policy.


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van jantuijp.com & jantuijp.nl is een belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie wij verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming 
Door de informatie en de diensten op jantuijp.nl en/of jantuijp.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden wie de website bezoekt en dan vooral hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer geanonimiseerde IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s, de tijdbesteding per pagina van het bezoek. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Disclaimer
Wij zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy deze website, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jantuijp.com.

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd? Of wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@jantuijp.com. We vragen je dan ook een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg wel dat in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier bescherm je je eigen privacy. Wij gaan je vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op je verzoek reageren.

Privacy policy for jantuijp.nl & jantuijp.com


Guarantee Privacy
Ensuring the privacy of visitors to jantuijp.nl is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

Permission
By using the information and services on jantuijp.nl & jantuijp.com, you agree to our privacy policy and the conditions that we have included herein.

Questions
If you want to receive more information, or have questions about the privacy policy of this website, you can contact us by e-mail. Our e-mail address is info@jantuijp.nl.

Monitor visitor behavior
We use various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies consists of, among other things, IP addresses, the type of browser and the pages visited. We also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they leave. We keep this information anonymously and are not linked to other personal information, learn more.

Use of cookies
This website places cookies with visitors. We do this to gather information about the pages users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.


Disable cookies
You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.

Cookies from third parties
It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website or that we use another service. To this end, these third parties place cookies in some cases. These cookies can not be influenced by jantuijp.nl.

Disclaimer We are entitled to change the content of the Privacy Policy without the visitor being informed. The implementation of the change on the website is sufficient for this. 

Top